NÅGRA ANTROPOSOFISKA OCH ANDRA SIDOR MED NATURVETENSKAPLIG INRIKTNING PÅ INTERNET


          Naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum
(nästan bara på tyska)
Allmänna uppgifter
Naturvetenskapen är idag den medvetna grunden för människan på alla livsområden.
        Vid den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum bedrivs en antroposofiskt utvidgad forskning. Den börjar med fastställbara fakta och det sakliga naturvetenskapliga umgänget med dem och och kräver en inre skolningsväg. Förvandlingen av forskningsansatserna i naturvetenskapen är särskilt viktigt för det sociala livet.
        Arbetet omfattar:
        Varseblivning av de aktiviteter och befrämjande och genomförande av forsknings, som avser en utvidgning av naturvetenskapen genom antroposofin.
        Att uppsöka de esoteriska behoven hos den som bedriver naturvetenskaplig forskning som de uppstår i livet, särskilt aspekter av den antroposofiska skolningsvägen.
        Att ta upp tidens frågor på ett sådant sätt att de nya antroposofiska ansatserna blir fruktbara på olika livsområden.
        Vård av det människobildande umgänget med naturen och den egna naturiakttagelsen.

IFGENE
International Forum for Genetic Engineering
Developing viewpoints and public awareness
Ifgene har grundats för att uppmuntra en djupare dialog om genetisk manipulation genom att särskilt uppmärksamma de världsbilder utifrån vilka människor  närmar sig vetenskapen, och dee moraliska och spirituella konsekvenserna av bioteknologin.

Bolkinstitutet
Louis Bolkinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut i Driebergen nära Zeist i Holland.
        Det grundades 1976, i en tid då det ännu inte var möjligt att arbeta med okonventionella forskningsmetoder inom det konventionella paradigmet.
       Sedan grundandet har det befrämjat forskningsmetoder som inte bara fokuserar på kvantitativa, men också på kvalitativa aspekter i forskningen.
       Målet för institutet är att bidra till att tillfredsställa det vetenskapliga och sociala behovet av innovativ forskning.
       Institutet stöder forskning av medicinska yrkesmänniskor, lantbrukare och näringsexperter som har en antroposofisk bakgrund eller ett intresse i antroposofin eller en bredare syn på växter, djur och människan.
       Vid institutet arbetar f n 25 människor vid tre forskningsavdelningar för lantbruk-, medicinska-och näringsfrågor.

Biodynamiska Forskningsinstitutet
Forskningsstiftelsens ändamål är att bedriva vetenskaplig forskning, främst inom lantbruk och näringsfrågor. Vägledande för forskningsarbetet är den kunskapsteori som utarbetats av Rudolf Steiner och har lett fram till riktlinjer för det biodynamiska lantbruket.
        Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet bildades 1986. Intill dess ingick institutet som en del av Nordisk Forskningsring för biodynamisk odling. Från hösten 1997 ingår institutet i Rudolf Steinerhögskolan.
        Forskningsverksamheten vid institutet bygger vidare på ett arbete som inleddes redan i början på 1950-talet i Järna med utveckling av biodynamisk odling under nordiska förhållanden och som i dag utgör en kunskapsbas för såväl biodynamisk som ekologisk odling. Den forskningsinriktning som här finns etablerad innebär nya sätt att arbeta med livsprocesser och studera hela system, som ännu endast till vissa delar accepterats vid vanliga universitet och högskolor.
        I centrum för verksamheten står det biologiskt självförsörjande jordbruket. Det framtida kretsloppsamhället förutsätter samverkan med ett livsskapande jordbruk baserat på cykliska näringsföden, en bördig jord och flödande energi från solen. Med utgångspunkt från själva gården med dess mark, grödor, djur och människor studeras frågor med konsekvenser såväl för livsmedlens kvalitet, närings- och hälsovärde som för den omgivande miljön, landskapet och samhället i stort.
        För att finna lösningar på vår tids problem och kunna överföra dem till praktiska åtgärder krävs fördjupade insikter och kunskaper om såväl fysikaliska frågor som om själva det levande som vi möter det hos växter, djur och människor.

What is Goethean Science?
En introduktion av David Eyes
med en English Language Short Reading List in Goethean Science.
      Sajten innehåller också en engelsk översättning av "Tredje naturvetenskapliga kursen" (18 föredrag) av Rudolf Steiner om The Relationship of the Diverse Branches of Natural Science to Astronomy.
      (En sammanfattning av Jorge Resines av the "Second Science Course" av Rudolf Steiner, om värme, kan man finna på en annan sida på den här sajten.)

Toward a Holistic Biology 
Theory and practice. A tribute to Rolf Sattler and his work. August 4, 1997, Montreal, Canada.
Illustrerad sammanfattning av Bruce K. Kirchoff, Department of Biology, University of North Carolina av ett föredrag presenterat vid the Botanical Society of America Symposium Plant morphology.

Center for Alternative Medicine Research in Cancer 
- Mistletoe Summary
Sammanställd av The Center for Alternative Medicine Research in Cancer vid The University of Texas~Houston Health Science Center
Bakgrund
Mistel, som först föreslogs 1916 av Rudolf Steiner, är en de mest använda okonventionella cancerbehandlingarna i Europa.
      Det flytande extraktet av mistelväxten (Viscum album L.) har använts i över 75 år för att behandla tumörer, med viscotoxiner och lektiner som aktiva komponenter.
      Lektiner är sockerhaltiga proteiner som binder till sockermolekyler i komplexa proteiner och lipider på ytan av celler.
      Vissa lektiner har både celldödande; cytotoxisk effekt (verkar genom att stoppa proteinsyntesen) och immunstimulerande effekt, medan viscotoxiner begränsas till att döda celler genom att skada cellmembraner, utan att påverka immunsystemet. 

The case for Homeopathy
En översikt över kliniska studier, metaanalyser och outcome studies

Homeopatin utvecklades långt innan uppkomsten av den moderna vetenskapliga medicinen och utvecklingen av placebokontrollerade dubbelblinda studier som forskningsmetodik inom medicinen.
      Några försvarare av homeopatin har hävdat att den inte kan utvärderas på det sättet, men ett flertal studier under senare år har gjorts med denna metodik.
      Majoriteten av dem har visat att homeopatin har en mätbar terapeutisk effekt, d v s att den homeopatiska behandlingen verkade bättre än placebo.

An Aristotelian interpretation of quantum mechanics 
En uppsats av Jos Verhulst
Sammanfattning:
Den klassiska uppfattning om den fysiska verkligheten att den är sammansatt av absoluta objekt och fält utmanades av Niels Bohr, som menade att de grundläggande komponenterna i verkligheten var elementära fenomen.
        Denna uppsats framlägger en omformulering av Köpenhamnstolkningen i termer av den Aristoteliska uppfattningen om 'fyra orsaker'. Denna tolkning inkorporerar uttryckligen den irrationella viljesidan av naturen och leder till slutsatsen att det skulle kunna vara omöjligt för livsfenomenen att genomgå kopiering.
        Denna slutsats är viktig för studiet av medvetandet, eftersom många argument som används i debatten förutsätter att livsprocesser och levande strukturer i princip kan replikeras eller kopieras. 

Science Forum 
Utgiven av The Science group of the anthroposophical Society of Great Britain

ANTHROPOS-SCIENCE MAILING LIST
(ANTHROPOS-SCIENCE@READING.AC.UK) 
The anthropos-science@reading.ac.uk diskussionslista sattes upp den 9 september 1994 med följande mål:
- att göra det möjligt för forskare och andra att samtala om vetenskapliga frågor
- att dela med sig nyheter om framsteg och problem i sitt arbete och ge och ta emot ideer och förslag
- att göra det möjligt för forskare att ställa frågor för att kunna få feed back av andra
- att erbjuda ett forum för debatt om vetenskapliga frågor
- att vara ett världsomfattande forum
        Den vetenskapliga basen för diskussionerna är avsedd att inkludera både den andliga vetenskap som initierades av Rudolf Steiner och dagens konventionella vetenskap. Rudolf Steiners andevetenskapliga verksamhet producerade den kunskap som idag är känd som antroposofi, därav titeln på diskussionslistan (anthropos-science).
        För att abbonera på listan: skriv enbart ordet subscribe (ingen signatur eller något annat) som text i ett e-brev till anthropos-science-request@reading.ac.uk. För att lämna listan: skriv unsubscribe till samma adress. För att få hjälp med att hämta arkivfiler etc, skriv enbart ordet help i ett ebrev till samma adress.

Andra antroposofiska
Mail listor, nyhetsgrupper och fora
Sammanställda av Marcel Solca

Anthroposophical Science Books
Rudolf Steiner utbildade sig som naturvetare under 1880-talet och behöll ett stort intresse för sin tids vetenskapliga forskning genom hela livet.
        Han talade medvetet om antroposofin som andevetenskap och menade bestämt att samma klara logiska tänkande som så framgångsrikt hade tillämpats på den yttre naturen kunde och skulle användas vid studiet av människans inre värld och de andliga aspekterna av världen
        Han var också mycket klar över några av de mindre positiva resultaten av ett distanserat "objekt-orienterat" tänkande och dagens antroposofiskat forskare strävar efter att finna nya vägar att arbeta med yttervärldens fenomen som inte separerar iakttagaren från det som iakttas.
        I den strävan kan de finna inspiration hos Goethe, vars vetenskapliga arbeten redigerades av Rudolf Steiner, liksom hos Rudolf Steiner själv.
       Några nyligen publicerade böcker ger en bild av forskningssättet hos ett antal antroposofiska forskare och de resultat det har uppnått med dessa metoder.

En del litteratur på tyska
om
- Physik, Naturwissenschaften
- Steigbildmethode
- Äther
- Landwirtschaft
- Heilkunde, Medizin
- Goethe
- Kaelin
- Kupferchlorid-kristallisation
- Rudolf Hauschka
- Paul Schatz

Sympathethic Vibratory Physics 
En sida med utgångspunkt i John Ernst Worrell Keelys arbete och i anknytning till "Andra naturvetenskapliga kursen" av Rudolf Steiner
Den holistiska sammansmältningen av vetenskap, musik, konst och filosofi baseras på iden att allting i universum vibrerar. Det som sammanbinder allt som finns är därför vibration.
        Genom att studera vibrationers fysik kommer vi att kunna se bortom materien (effekter) och in i naturen hos de kausala krafterna i naturen som verkar via omutliga universella lagar. Aspekter av och dynamiken hos ljud och vibrationer har blivit väl organiserade som och hos musik.

Paul Schatz Society
Sällskapets uppgift är att organisera det omfattande vetenskapliga och konstnärliga material som utgör arvet efter Paul Schatz (som gick bort 1975), att befrämja ytterligare forskning enligt de linjer som initierades av Paul Schatz och utveckla den stora potentialen hos de många ideer han hade om en ny teknologi.
        Schatz fann att det utöver rotation och translation finns en tredje grundläggande rörelse - rytmiskt pulserande inversion. Den nya rörelsen erbjuder en betyande potential för ny teknologi.
        Till de insatser han gjorde var att redan 1929 visa att de platonska kropparna kan inverteras; omstjälpas (vändas ut och in) och utvecklade det speciellt för kuben. Studiet av inversionen av kuben ligger till grund för bl a konstruktionen av "Turbulan", en patenterad och vida använd blandningsmaskin.
        Schatz gav också värdefulla bidrag på pedagogikens område. Han föreslog ofta att matematik inte skulle läras på ett rent intellektuellt sätt, men med en konstnärlig känsla som "mathesis" i Novalis betydelse och gjorde otaliga modeller för att illustrera rummets geomerti, de flesta för pedagogiska ändamål.

Se även här för delvis ytterligare länkar.

Åter till huvudsidan

Sidan har besökts gånger sedan 10 augusti 1998