Fragment av en världsbild
- en introduktion till antroposofi

AV BERIT LÖFSTRÖM
 

Förord

Antroposofiskt inspirerade verksamheter uppmärksammas i allt fler sammanhang. Det kan tyckas märkligt, eftersom de ju initierades redan under 1900-talets början. Ändå är antroposofin inte omodern, tvärtom blir den av allt att döma bara mer och mer aktuell.
    Waldorfpedagogik är ett välkänt begrepp, allt fler skolor startas och försök görs att integrera pedagogiken i den ”vanliga” skolan. Waldorfskolorna är pionjärer bland de så kallade friskolorna. Biodynamisk odling är ett annat välkänt begrepp. Den speciella läkekonsten uppmärksammas i allt vidare kretsar, både läkemedlen och behandlingsmetoderna.
    Utmärkande för antroposofin är att den inspirerande kan verka in i alla verksamheter och uppgifter här i livet. 
    Speciellt uppenbara är för en betraktare arkitekters sätt att ta itu med sina uppgifter – byggnader är stora, och om de avviker från vad som är vanligt, då syns de! 
    Antroposofiskt inspirerad arkitektur kan beskådas världen över, även på många håll i Sverige. Bland annat i Järna, söder om Södertälje. Där finns vad som måste betraktas som ett ”antroposofiskt centrum” med sjukhus, skolor, kvarn och bageri, stort kulturhus och mycket mer. – Flera tiotusentals besökare varje år från både in- och utland talar sitt tydliga språk – antroposofi och dess olika utflöden är i allra högsta grad något tidsenligt. 
    Men trots att så många människor utan förbehåll tar de praktiska verksamheterna till sitt hjärta, så kan man hos många märka både undran och även skepsis gentemot  bakgrunden, antroposofin. 
    Det finns till och med personer som säger att ”det ni gör är nog bra, men varför måste ni ha med den där antroposofin?” Då har vederbörande inte förstått att antroposofin utgör själva grunden, är just den källa som inspirerar och får människor att tänka i nya banor. 
    Men invändningarna är ändå inte så svåra att förstå. Det man inte är förtrogen med, det man inte känner till verkar ofta mystiskt. 
    Det är just detta ”mystiska” som denna lilla skrift skissartat vill ställa fram. Åtminstone en viss insikt i bakgrunden är nödvändig för den som verkligen vill förstå de praktiska utflödena. För den som vill studera vidare finns mängder av litteratur, både om verksamheterna och bakgrunden. 
    Författaren menar också att även för den som tar avstånd är det viktigt att veta vad det är man tar avstånd från.
    Första gången ”Fragment av en världsbild” publicerades (1979) skedde det i form av en artikelserie i den tidskrift som nu heter Kultura och ges ut av Biodynamiska föreningen. Gensvaret blev så stort att artiklarna snart gavs ut som en separat publikation. Efter flera nytryckningar har en viss bearbetning skett. 
    Även om framställningen är ytterligt fragmentarisk är förhoppningen att de antydningar som förmedlas ska bidra till en ökad förståelse för antroposofins innebörd och betydelse, kanske rentav inspirera någon till fortsatta egna studier och upptäcktsfärder. Det finns en hel värld – eller många! – som väntar på att bli utforskade.

Till första kapitlet
Till innehållsöversikt

Copyright: Berit Löfström