"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

Efter en kortrecension i decembernumret 2003 av Forskning och Framsteg av antologin "Antroposofin - en kritisk granskning", utgiven av en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" hösten 2003, påpekade undertecknad i tidningens internetdiskussionsforum att föreningen i antologin använder sig av en historieförfalskning som del av antologins övergripande argumentation mot vetenskapligheten i antroposofin.

Nedanstående är det första svaret av Jesper Jerkert, redaktören till antologin, på påpekandet och en kommentar till hans svar. För det första inlägget i debatten, på vilket Jerkerts inlägg är ett svar, se här.Sune N[...] är den kanske mest ivriga försvararen av Steiners rasistiska uttalanden. Jag är väl bekant med N[...]s kritik av Staudenmaier, men jag är även bekant med Staudenmaiers svar på N[...]s beskyllningar. På grundval av studierna av både N[...] och Staudenmaier har jag - långt före utgivningen av "Antroposofin - en kritisk granskning" - kommit fram till att det är N[...] som är ute och cyklar. Somliga av herrarnas debattinlägg finns tillgängliga på www.waldorfcritics.org.
Jesper Jerkert, 2004-01-28Kommentar efter debatten i FoFs diskussionsforum:
Jespers påstående att jag ivrigt skulle ha försvarat rasistiska uttalanden av Steiner faller sannolikt inom kategorin åtalbart förtal.

Eftersom hans påstående utgör ett allvarligt förtal överväger jag möjligheten att väcka ett sådant åtal, trots att hans påstående möjligen baseras på mitt påpekande att den förening han är ordförande för (VoF) återkommande publicerat och stöder en uppenbart osann beskrivning av en Peter Staudenmaier av ett föredrag av Steiner, som Jesper vare sig verkar ha läst i förhållande till min kritik av Staudenmaiers beskrivning, när han gjorde ovanstående påstående, och sen inte heller lyckas beskriva på ett sanningsenligt sätt ens efter att han läst den. Se huvudsidan om "Föreningen Vetenskap"s återkommande publicering av Staudenmaiers historieförfalskning.


Kommentar i FoFs forum 2004:


SJÄLVMÅL, JESPER 

Hej Jesper,

Tack för ditt svar. För att förbättra läsbarheten hos min kommentar till det i detta internetforum har jag delat in det i några mindre delar.


Det är inte bara lätt det där med vetenskap och kanske särskilt när det gäller antroposofin. Inledningen till den antologi du utgett är i sin ursprungliga form skriven för ca 13 år sen av Sven Ove Hansson, som idag kan kalla sig professor vid filosofienheten vid KTH. Möjligen kunde man mot den bakgrunden ha förväntat sig mer av hans inledning under rubriken "Är antroposofin vetenskap?" [korrigering] än de bristfälliga källstudier och den delvis ytliga retorik, som nog får sägas karakterisera hans bidrag, om man bl a jämför det med de källor det säger sig hänvisa till som stöd för sin argumentation. För en analys av huvuddelen av hans inledning till antologin, i sin något mer omfattande ursprungliga version från 1991, se här

[Korrigering: Medan "Is Anthroposophy Science?" är rubriken på ursprungsversionen av Hanssons artikel, är artikelns rubrik i antologin "Antroposofins kunskapssyn".]

Vill man förstå antroposofin ur ett djupare vetenskapsteoretiskt perspektiv behöver man nog också gräva sig ner betydigt längre än Hansson gör, till födelsepunkten för filosofin och vetenskapen i väst och vattendelaren mellan den idealistiska och den materialistiska filosofitraditionen under antiken. 

Gör man det ser man att antroposofin går tillbaka på den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen, med rötter hos bl a Platon och Aristoteles, på ett liknande sätt som naturvetenskapen i den form den utvecklat sig under de senaste århundradena baseras på den materialistiska vetenskapstraditionen, med rötter bl a hos Demokritos och Pythagoras. För ett försök att något utreda några av de grundläggande vetenskapsfilosofiska problemen i förhållandet mellan de två forskningstraditionerna, som den antologi du redigerat skrapar på ytan på, se här

Utredningen pekar mot att antroposofin utgör ett fortfarande ofärdigt och ofullkomligt försök att bidra till en vidareutveckling av den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen. Men den pekar också mot att först en syntes av det som dagens naturvetenskap försöker representera, och den strävan att utveckla ett vetenskapligt forskande förhållningssätt till också "den" andliga världen, som antroposofin försöker bidra till, gör både naturen och människan rättvisa i djupare avseende. Den pekar också mot att först en sådan syntes av de två traditionerna skulle motsvara en "antroposofi" i ordets djupare betydelse av en medvetenhet om vad det innebär att vara människa. 

II 
För några kommentarer till vad du tillskriver mig som ett "ivrigt försvar av Steiners rasistiska uttalanden" se här. Länken beskriver något av den historiska och sakliga bakgrunden till den historieförfalskning Staudenmaier ägnar sig åt, och som är huvudtemat i den här diskussionen. 

Att han är en amatörhistoriker och att inledningen till hans artikel i den antologi du redigerat och utgett och nu försvarar är en lätt dokumenterad historieförfalskning framgår omedelbart vid en enkel jämförelse av hans inledning med det faktiska föredrag han säger sig beskriva i inledningen, se här. Det framgick också redan av det svar på hans artikel av Göran Fant, se här, som den förening du företräder själv publicerade för snart fyra år sen i sin tidskrift, där du själv sitter i redaktionen. Att Staudenmaier dessutom inte bara är en engångs- men en oseriös och upprepat otillförlitlig historieförfalskare och -förvrängare visar bl a diskussionen med honom om den ursprungliga historieförfalskningen i inledningen till sin artikel, om man skrapar på den lite på ytan, se här

Trots det har du i slutet av förra året åter, inte bara på nytt publicerat bl a historieförfalskningen ifråga som del av en föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin. Du hävdar dessutom i detta forum - efter att jag två gånger länkat till dokumentation som enkelt belägger motsatsen - att du långt före utgivningen av antologin har tagit del av min kritik av Staudenmaier, och kommit till vad du beskriver som "slutsatsen" att jag - som du uttrycker det - är "ute och cyklar". 

Sommaren 2003 har Staudenmaier lättsamt i förbigående, efter att i flera år först med olika ordlekar och mentala rökridåer ha försvarat sin ursprungliga demagogiska historieförfalskning, men sannolikt till slut ha insett det ohållbara på sikt i att fortsätta att hävda och försvara den, publicerat en ny, "redigerad" version av den, som ersättning för den historieförfalskning av honom, som du publicerat. Möjligen kan man ta det som ytterligare en antydan om vem som är ute och "cyklar" i sammanhanget. 

I den nya versionen av inledningen har han tagit bort påståendet att den skulle beskriva det första föredraget i den föredragsserie av Steiner han hittills hävdat sig beskriva. Istället hävdar han en ny variant av den ursprungliga inledningen som en beskrivning av föredragsserien i sin helhet. För en analys av på vilket sätt den ursprungliga inledningen av Staudenmaier utgör en historieförfalskning också med avseende på föredragsserien i sin helhet (något han också hävdat i diskussionen av den), på ett sätt som också gäller den nya "redigerade" versionen av inledningen, se här

Mot den bakgrunden kan din, inte bara återpublicering av bl a hans historieförfalskning som medel i en föregivet "vetenskaplig" kritik av antroposofin, med dessutom ditt sätt att i detta forum fortsatta att försvara den - utöver att antyda hur skicklig Staudenmaier är på att slå blå dunster i ögonen på människor - möjligen framstå som tämligen förvånande, för att uttrycka det milt. 

Detta inte minst för att komma från en styrelsemedlem i en förening, som i ord uttryckligen just säger sig ha som mål att kämpa för en ökad förståelse för vad ett sakligt vetenskapligt tänkande innebär, och vars huvudargument mot antroposofin i den antologi du och föreningen utgett är just att den skulle strida mot ett vetenskapligt tänkesätt. 

Som sådant kastar det en inte bara ny, men fördjupad skugga, inte bara över trovärdigheten i den antologi du redigerat och utgett, men i hela den strävan som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" i ord säger sig stå för. Möjligen avslöjar det också för en eller annan något av de djupare inte primärt vetenskapliga och sanningssträvande, men vad som framstår som demagogiska motiven till publiceringen av antologin, som del av föreningens missionerande verksamhet till försvar för en strikt sekulärhumanistisk världsåskådning.

III
Den sajt du hänvisar till som stöd för din bedömning att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av Staudenmaiers historieförfalskning är en kombinerad kritik- och hattyp av sajt mot antroposofin och Waldorfpedagogiken, grundad av en ljudtekniker och sekulär humanistisk missionär sedan länge och central företrädare för en liten anti-antroposofisk och anti-Waldorf grupp i Kalifornien. Till sin karaktär är den inte helt olik den antisemitiska sajten "Jewwatch.com" som föregiven "informationssajt" om judar och judendomen. 

Efter närmare granskning av sajten tog en (eller flera) metaredaktör(er) på den stora internetportalen DMOZ 2001 bort den ur två centrala Waldorfkategorier på DMOZ, på bas av en bedömning att sajten inte motsvarar de krav portalen ställer på informationssajter på olika områden. Efter en liknande granskning slutade Google 2002 att publicera en sponsrad annons för sajten ifråga, som man en tid publicerat. Och förra året beslöt sig Altavista, efter en liknande granskning av sajten, för den radikala åtgärden att som det verkar helt ta bort alla direkta hänvisningar till den ur sitt webindex. Man beslöt också att i likhet med Google sluta att publicera sponsrade annonser för sajten för sökningar på "Waldorf", "Waldorf education" och "Rudolf Steiner" på Altavista. 

Det talar inte för att den är ett bra stöd för din bedömning av sanningshalten i den historieförfalskning du publicerat. För en beskrivning av och några kommentarer om sajten och den grupp som ligger bakom den, baserat bl a på diskussioner över flera år med dess företrädare, se här.

IV 
Att utveckla en saklig och objektiv sanningssträvan som människor på ett sätt som inte bara gör den värld vi lever i rättvisa ur ett yttre materiellt perspektiv, men också mot vad det i djupare avseende innebär att vara människa och de komplicerade existentiella frågor det ställer oss inför, tillhör sen antiken och på nytt sen renässansen de djupaste drivkrafterna för vår kultur.

Den antologi med en föregivet vetenskaplig kritik mot antroposofin som du redigerat och utgivit är i princip lovvärd, som ett försök att tydliggöra i vilket avseende antroposofin kan sägas vara - eller inte kan sägas vara - vetenskapligt grundad och försvarbar. Som framgår ovan pekar dock en lite närmare granskning av antologin, redan om man bl a tillämpar sådan elementär källanalys på den, som Föreningen för Vetenskap och Folkbildning sannolikt åtminstone i ord själv förespråkar, mot att den i ett flertal grundläggande avseenden utgör ett brott mot den sanningssträvan som ett vetenskapligt förhållningssätt är ett uttryck för, och inte mer än delvis gör denna sanningssträvan rättvisa.

För det krävs mer seriösa och betydligt bättre grundade vetenskapliga och vetenskapsfilosofiska analyser än de föregivet vetenskapliga artiklar om antroposofin som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" hittills publicerat och nu sprider i ny form. 

Föreningen utser varje år en "Årets" pseudovetenskapliga "Förvillare". Får man - på bas av ovanstående - föreslå jag att föreningen demonstrerar lite reflekterad självinsikt och till Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004 (eftersom titeln för 2003 redan är upptagen) utser sig själv, Sven Ove Hansson, Staudenmaier och dig ;-? 

Med bästa hälsningar,

Sune N[...], 2004-02-09Svaret ledde till ett andra svar av Jesper Jerkert, redaktör för antologin.

Gå till
- Det första inlägget i debatten
- Jesper Jerkert svar på ovanstående inlägg, och
  ett svar på hans nya inlägg
- huvudsidan för sektionen om "Föreningen Vetenskap
  och Folkbildning" på den här sajten