"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

Efter en kortrecension i decembernumret 2003 av Forskning och Framsteg av antologin "Antroposofin - en kritisk granskning", utgiven av en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" hösten 2003, påpekade undertecknad i tidningens internetdiskussionsforum att föreningen i antologin använder sig av en historieförfalskning som del av antologins övergripande argumentation mot vetenskapligheten i antroposofin.

Nedanstående är det andra svaret av Jesper Jerkert, redaktören för antologin, på påpekandet och ett svar på hans inlägg, liksom en kommentar till detta andra svar av Jerkert.

För hans första inlägg och en kommentar till det, se här.Jag överlåter åt den intresserade läsaren att bedöma relevans och hållbarhet i Nordwalls kaskad av påståenden. För egen del finner jag det inte meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg.
Jesper Jerkert, 2004-02-10 Kommentar:FEL SVAR, JESPER

Du sitter i styrelsen för en förening, som med sitt namn och sina stadgar uttryckligen säger sig ha till syfte "att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat". Du sitter med i redaktionen för föreningens tidskrift, som organ för att verka för föreningens ändamål.

"Föreningen Vetenskap och Folkbildning'" har också med dig som redaktör redigerat och i höstas utgett en antologi under titeln "Antroposofi - en kritisk granskning", som med ett antal föregivet vetenskapliga analyser, i huvudsak hämtade från och redan tidigare publicerade i föreningens tidskrift, hävdar att antroposofin står i strid med ett vetenskapligt tänkesätt.

Den sista av artiklarna i den föregivet vetenskapliga antologin, som den förening du företräder både publicerat i sin tidskrift och publicerar på internet sen länge, utgörs till stora delar av en blandning av osanningar, halvsanningar, historieförvrängningar och obelagda  påståenden, som utgör det sannolikt mest demagogiskt raffinerade förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som någonsin publicerats på svenska.

Jag har i detta forum påpekat att författaren till artikeln ifråga, en Peter Staudenmaier, som inledande grundsten till sin artikel har lagt en ren och skär historieförfalskning som beskrivning av ett föredrag av Steiner. Jag har också länkat till en sida som omedelbart belägger att det är en historieförfalskning, genom att bl a länka till det föredrag Staudenmaier säger sig beskriva i sin inledning. Sidan beskriver också hur Staudenmaier förhållit sig, när jag påpekat och dokumenterat att hans inledning utgör en ren historieförfalskning, på ett sätt som totalt berövar honom varje uns av trovärdighet, som självutnämnd "historisk forskare".

Efter att jag två gånger påpekat det och länkat till sidan skriver du i ett första svar att du är väl insatt i (denna) min kritik av Staudenmaier och att du efter att ha tagit del av den, liksom av Staudenmaiers svar på den, vid ett studium av både min kritik och Staudenmaiers svar har kommit fram till att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av hans historieförfalskning.

Jag anger då i ett nytt svar bl a en direkt länk till föredraget ifråga i engelsk översättning, för att du ska kunna jämföra hans inledning till sin artikel med föredraget ifråga, och se om du eller jag har rätt eller fel, och vem som egentligen är ute och "cyklar". För föredraget i sin ursprungliga, oöversatta form, se här.

Jag påpekar också att din förenings tidskrift, där du sitter i redaktionen och varifrån huvuddelen av artiklarna i antologin är hämtade, redan för snart 4 år sedan [korrigering: skulle vara 3 år sen] publicerat ett svar på Staudenmaier, som påtalar att hans inledning inte stämmer med verkligheten, i betydelsen det föredrag han säger sig beskriva, på ett sätt som visar att det är en historieförfalskning.

Du förhåller dig då inte ens elementärt vetenskapligt till problemet på ett sätt som din förening i ord säger sig förespråka genom att ex vis visa att ingenting i din förenings tidskrift har gett dig anledning att tro att Staudenmaiers inledning är en historieförfalskning. Du verkar inte heller ha undersökt om du verkligen har haft rätt i din första bedömning, när jag säger mig uttryckligen direkt dokumentera att du har fel och visar hur du på 5 minuter enkelt kan undersöka saken genom att läsa föredraget ifråga.

Istället svarar du att du inte finner det "meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg", där du implicit hävdar att Staudenmaier har gett ett riktigt referat av det det föredrag han säger sig beskriva i sin inledning, vilket jag redan vederlagt tre gånger.

Det är fel svar, Jesper.

Inehållet i den demagogiska historieförfalskning av Staudenmaier, som du publicerat, och som framställer Steiner som protonazist, har via den bok du utgett och ansvarar för som redakgör, spridits av bl a Lärarförbundets organ Skolvärlden i 80.000 exemplar i dess januarinummer till sannolikt alla Sveriges skolor och alla Lärarförbundets medlemmar.

Du är ansvarig för spridandet av den välbelagda historieförfalskningen och förtalet ifråga, som du enkelt hade upptäckt enbart genom att genom att läsa den tidskrift den förening du företräder själv ger ut, varur huvuddelen av artiklarna i den antologi du utgett är hämtade, och i vars redaktion du nu själv sitter.

I dina avslutande reflektioner i antologin skriver du: "Antroposofin saknar den korrigeringsförmåga inför nya fakta som är ett grundkrav på vetenskaplig verksamhet" och "Likgiltigheten inför motsägande fakta får tyvärr också till följd att debatter med antroposofer om lärans grundvalar sällan blir speciellt givande".

Ska jag tolka ditt svar så att du nu utan att riktigt märka det har blivit en av de "antroposofer" du i antologin säger dig beskriva?

Ditt icke-svar duger inte för att komma från en av de - med antologin - mest offentliga och centrala företrädarna för en förening som i ord säger sig ha som syfte att "främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat", Jesper.

Det duger särskilt inte för att komma från en person som just har redigerat och publicerat en antologi vars huvudargument, med användande av föregivet vetenskapliga analyser, är just att antroposofin skulle strida mot ett vetenskapligt förhållningssätt, och som använder sig av historieförfalskning och det sannolikt mest raffinerade demagogiska förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som publicerats på svenska någonsin, som "vetenskapligt" medel att göra det.

Ditt svar duger inte, Jesper, för att komma från en av de mest offentliga och uttryckliga företrädarna för en förening, som säger sig ha som huvudmål att verka för att främja "Vetenskap och Folkbildning".

Som sådant berövar ditt icke-svar dig all trovärdighet som företrädare för ett ens elementärt vetenskapligt förhållningssätt som utgivare av antologin, och är ännu ett argument för att utnämna dig till en av Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004. 


Sune Nordwall 2004-02-14 Gå till
- Det första inlägget i debatten
- Jesper Jerkert svar på det första inlägget, och
  ett svar på hans inlägg
- Jesper Jerkerts svar på ovanstående kommentar, och
  ett svar på det
- huvudsidan för sektionen om "Föreningen Vetenskap
  och Folkbildning" på den här sajten