"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning

Efter en kortrecension i decembernumret 2003 av Forskning och Framsteg av antologin "Antroposofin - en kritisk granskning", utgiven av en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" hösten 2003, påpekade undertecknad i tidningens internetdiskussionsforum att föreningen i antologin använder sig av en historieförfalskning som del av antologins övergripande argumentation mot vetenskapligheten i antroposofin.

Nedanstående är det fjärde svaret av Jesper Jerkert, redaktören för antologin, i huvuddiskussionen,  på påpekandet i debatten, och en kommentar till hans inlägg. För de flesta av hans tidigare inlägg och kommentarer till dem, se nedan på sidan.


Nu bryter jag visst min plan att inte skriva mer.

Kieding, du har fel om "ansvarig utgivare". Sådana finns bara för periodiska publikationer. I böcker är varje skribent ansvarig för sina egna texter.

Sammanfattningsvis kan man säga, att vad Nordwall tycks ha rätt i kan röra enstaka ord. Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet.

En sådan fråga ändrar dock inget när det gäller den totala bilden av Steiners rasism. Staudenmaiers bedömning är inte speciellt kontroversiell (mer än bland antroposofer, förstås). Att antroposofin håller sig med en avancerad raslära, och att många Steiner-uttalanden är ohjälpligt rasistiska (även för sin tid!) har konstaterats av många oberoende forskare.

Nordwall hävdar gärna att Staudenmaier och andra antroposofikritiker på olika sätt har motsagt sig själva. Nordwall lägger ut långa artiklar där han "analyserar" olika uttalanden som påstås motsäga varandra. Han återger långa Steiner-citat som uppges neutralisera de kortare citat som av kritikerna utpekats som rasistiska. Men det intryck jag fick av att läsa Nordwalls dittills publicerade artiklar för ca två år sedan var att jag inte förstod vari motsägelserna bestod. När jag frågar Staudenmaier får jag samma svar: Inte heller han hittar de påstådda motsägelserna, och de längre Steiner-citaten fyller ingalunda Nordwalls syfte. Åter måste jag alltså upprepa mitt råd, att den som vill bedöma Nordwalls kritik får leta rätt på såväl hans som Staudenmaiers texter och läsa samtliga kritiskt, samt försöka göra en helhetsbedömning. Min bedömning som jag gjorde för två år sedan, och som jag inte ser någon anledning att ompröva, är att Nordwall är ute och cyklar.

Alla som läser Nordwalls texter måste slås av den otrevliga tonen. I var och varannan mening finns anklagalser om lögner, fusk och förfalskningar. Han hotar hela tiden att gå till domstol, men det är bara tomma hot; han har mig veterligen aldrig gjort det. (Varje kompetent jurist skulle självfallet avråda.) För mig som är van vid att debattera med pseudovetenskapsmän är det här en känd taktik, men den är icke desto mindre otrevlig.

I Folkvett har vi flera gånger tagit in, eller rentav bjudit in, inlägg från antroposofer. När vi först publicerade Staudenmaiers artikel på svenska bjöd vi in Antroposofiska sällskapet att svara, vilket de gjorde i form av en artikel av Göran Fant. Se även Staudenmaiers slutreplik. När vi publicerade en artikel om antroposofisk medicin av Sven Ove Hansson tryckte vi flera svar från företrädare för FALK (Föreningen för antroposofisk läkekonst); se länkar längst ned i artikeln.

Jämför detta med Nordwalls taktik. Han hävdar att VoF och Folkvett sprider felaktigheter, men han har aldrig skickat någon insändare eller artikel till Folkvett, och han har mig veterligen aldrig skickat något brev till VoF med sina klagomål. Om han gjorde det så skulle han ju kunna få ett ordentligt, officiellt svar. Men han föredrar tydligen att föra gerillakrig på nätet.

Nordwall anser sig uppenbarligen vara Steiner-expert, kapabel att rätta andra forskares texter. Mot denna bakgrund kan det vara intressant att veta, att han inte tycks ha publicerat några artiklar i ämnet, utöver vad som finns på nätet. När jag söker på "nordwall" i diverse vetenskapliga databaser får jag ingen träff som har med antroposofi att göra. Jag har även sökt i de svenska artikeldatabaserna AffärsData, ArtikelSök, Mediearkivet och Presstext (vilka sammantaget täcker en mycket stor andel av alla tidningar och tidskrifter i landet), men jag får inga träffar. Jag har sökt på www.bibliotek.se, men Sune Nordwall har inte skrivit några böcker.

Återigen överlåter jag till läsaren att göra en övergripande bedömning av Nordwalls verksamhet. Själv har jag dragit mina slutsatser.
 

Jesper Jerkert, 2004-02-18Kommentar:


LEKA VETENSKAPLIG DISKUSSION - I 

Nedanstående kan kanske förefalla att vara lite väl ingående kommentarer till ett obetydligt litet häfte, utgivet av en liten förening som kallar sig "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" som de flesta sannolikt aldrig ens hört talas om. 

Normalt skulle jag inte bekymra mig om VoF. Men det sätt på vilket du, Jesper, och föreningen producerat och till massmedia spridit häftet ifråga, med dess sannolikt mest omfattande och raffinerat, skenbart vetenskapliga demagogiska förtal av antroposofin, som grund för bl a Waldorfpedagogiken [...] som någonsin spridits i Sverige, med hjälp av bl a ett bidrag av en "Peter Staudenmaier", efter att redan en gång tidigare ha publicerat det för tre år sedan i föreningens tidskrift, gör det nödvändigt att lite i detalj kommentera det. 

Efter att jag tre gånger pekat på och länkat till dokumentation, som belägger att Staudenmaier inleder det bidrag han skrivit i den antologi, som du redigerat och ansvarat för utgivningen av i slutet av förra året, med en ren och skär, lätt dokumenterbar historieförfalskning, skrev du - efter att först två gånger ha hävdat att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande - att du inte har något ansvar för vad som står i de bidrag du valt ut för antologin (och möjligen redigerat) och skrivit en inledning och avslutande reflexioner till, och att din bedömning var att min kritik verkade vara "kraftigt överdriven". Du skrev också:

"Jag har inte tid att pga. Nordwalls upprepade klagomål försöka göra en förnyad bedömning.". 
En föredömligt ansvarsfull vetenskaplig hållning, Jerker. 

Efter att Alexander Kieding frågat om du verkligen kollat fakta i vad han beskriver som min "graverande anklagelse" svarar du dock, efter att ännu en gång hävda att du inte har något ansvar för vad som står i den antologi du redigerat och utgett, inlett och kommenterat, nu med hänvisning till att begreppet "ansvarig utgivare" som juridiskt begrepp bara föreligger för periodiska publikationer, inte för böcker: 

"Sammanfattningsvis kan man säga, att vad Nordwall tycks ha rätt i kan röra enstaka ord. Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet."
Det är din totala kommentar av Staudenmaiers inledande historieförfalskning till sitt kapitel i den antologi du utgett. 

Ännu en föredömligt vetenskaplig beskrivning och kommentar, Jesper. (För övrigt - av någon anledning - samma ytliga och vilseledande kommentar som Staudenmaier själv givit vid ett tillfälle, när jag påpekat hans historieförfalskning.) 
 

STAUDENMAIERS SÄLJANDE HISTORIEFÖRFALSKNING

Vad Staudenmaier i andra delen av sin inledning skriver att Steiner säger i första föredraget och i föredragsserien i sin helhet är: 

"Nord- och Centraleuropas "Volksseelen", förklarade han, är delar av den "germansk-nordiska underrasen" - världens mest andligt utvecklade etniska grupp, som i sin tur utgör förtruppen i den högst utvecklade av historiens fem "rotraser". Denna överlägsna femte rotras är naturligtvis "den ariska rasen"."
Läser man föredraget ser man att denna beskrivning av Staudenmaier inte bara totalt saknar grund i föredraget ifråga. Den är också en tämligen stor - och klart säljande! - perversion av vad föredraget handlar om (utöver - som du skriver "sammanfattningsvis" - "Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet").

Vad föredraget istället ger är bl a en beskrivning, i en vidareföring av Thomas av Aquinos sätt att resonera, med rötter hos Aristoteles att tänka, av något av den grundläggande naturen hos änglar och ärkeänglar och andra av de andliga väsen som den judisk-kristna traditionen beskriver, som Steiner förstod dem, som grund för att förstå hur de har samverkat med enskilda och grupper av människor genom historien. 

Vad föredragsserien kulminerar med i det sista (elfte) föredraget är bl a hur Steiner pekar på hur gestalten Vidar i den nordiska mytologin pekar hän mot Kristus, och beskriver hur - enligt Steiner - allt fler människor från mitten av 1900-talet kommer att ha en liknande upplevelse av Kristus som Paulus hade vid Damaskus. 

Steiner nämner inte "den 'nordisk-germanska underrasen' ", eller beskriver den som "förtruppen i den högst utvecklade av historiens fem 'rotraser' ", eller förklarar att "den ariska rasen" är "denna överlägsna femte rotras" i inledningen. Han nämner, eller beskriver, eller förklarar det inte i föredragsserien i övrigt heller. 

Det är en demagogisk rövarhistoria som Staudenmaier hittat på för att sälja in vad han sen fortsätter att skriva i sitt kapitel hos läsarna. 
 

STAUDENMAIERS - OCH DITT - FÖRSVAR AV HANS HISTORIEFÖRFALSKNING

När jag påpekat det har han i flera år fortsatt att försvara sin rövarhistoria och på olika sätt göra sig löjlig över mitt påpekande med olika ordlekar och mentala rökridåer. 

Till och med efter att du har läst - eller åtminstone antytt att du läst - det föredrag jag pekat på som enkel dokumentation av Staudenmaiers historieförfalskning om det i inledningen till sitt kapitel i din antologi, fortsätter du - som verkar är [korrigering: vara] en av de mest aktiva i bl a styrelsen för en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", dess tidskrift, och redaktör för en samling artiklar ur (i huvudsak) tidskriften - att försvara historieförfalskningen med orden: 

"Min bedömning som jag gjorde för två år sedan, och som jag inte ser någon anledning att ompröva, är att Nordwall är ute och cyklar." 
När Staudenmaier skrev inledningen hade han inte läst den föredragsserie han säger sig beskriva, vare sig i original eller i översättning. Att välja just Norge för att försöka framställa antroposofin som antisemitisk var också ett synnerligen dåligt valt exempel. En genomgång av den norske HD advokaten Cato Schiøtz av förhållandena i Norge under nazitiden visar att de ledande företrädarna för Antroposofiska Sällskapet där, till skillnad från ett antal andra ledande offentliga personligheter i Norge vid tiden ifråga, tillhörde de som mest tydligt uttryckte sin kritik av den antisemitism, och det ras- och blodstänkande som karakteriserade nazismen. 

(För en jämförelse av Staudenmaiers bild av antroposofin och antroposofiska verksamheter som rasistiska och nazianstrukna före och under nazitiden kan man läsa den ställföreträdande Gestapochefen Heydrichs motivering för beslutet att upplösa Antroposofiska Sällskapet i Tyskland 1935. 

Motiveringen, baserad på ett flertal ingående studier, talar inte i första hand i den riktning, som Staudenmaier försöker måla med sin raffinerat demagogiska och upprepat opålitliga artikel som du publicerat som det sista kapitlet i den föregivet vetenskapliga antologi du redigerat och utgav för några månader sen.) 

Förra sommaren (2003) har Staudenmaier emellertid - efter att ha skaffat föredragsserien i både sin originalversion och i den senast utgivna versionen, och vet precis vad som står i dem - gjort en ny, "reviderad" version av inledningen (och artikeln i sin helhet) mer lättillgänglig på engelska.

Han nu vet att hela föredragsserien enligt den publicerade versionen av den hållits i Oslo och inte som han i sin första rövarhistoria skrivit, som en föredragsturné runt Norge. Trots det har han i den "reviderade" versionen behållit sin beskrivning av föreläsningsserien som en föredragsturné runt Norge, utan att ange eller hänvisa till någon grund för det! 

När någon frågade honom om varför han (i den första versionen av sin inledning) beskrev en föredragsserie i Oslo som en föredragsturné runt Norge, svarade han att Oslo ju ligger i Norge och att hans beskrivning därför är en helt riktig beskrivning av föredragsserien ifråga ... 

I ett förstadium till sitt sätt att göra den "reviderade" historien mer lättillgänglig på engelska förra sommaren beskrev han i en personlig korrespondens i slutet av 2001 hur han sänt en reviderad version av artikeln till de ansvariga för ett antal sajter på internet för att få dem att ersätta den ursprungliga versionen med hans nya version. Men han skrev också, när han såg att de inte gjort det, att han inte störde dem (mer) om saken, med förklaringen

"Jag tar inte de här sakerna tillnärmelsevis så allvarligt som du.".
Någonstans kan man komma att tänka på den "Christopher Rockefeller" som intervjuades i ett avsnitt av "60 Minutes" förra våren, som också sändes i svensk TV. I intervjun beskriver han något av det sätt på vilket han lurat människor på olika sätt, liksom sitt förakt för de människor som gått på hans rövarhistorier. 

Staudenmaier har i den nya "reviderade" inledningen, efter att han antyder att han nu faktiskt har läst föredragsserien, tagit bort hänvisningen till det första föredraget i serien. Men han har behållit hela andra delen av sin ursprungliga inledning (*) som en hävdad beskrivning av föredragsserien i sin helhet, trots att han nu faktiskt eventuellt har läst den och den andra delen av hans beskrivning saknar täckning mer än som en säljande förvrängd perversion av föredragsserien i sin helhet.

(* korrigering efter inlägget i FoF:s diskussionsforum: Staudenmaier har inte behållit hela andra delen av sin ursprungliga rövarhistoria. Han har ändrat den lite på en punkt. I sin ursprungliga rövarhistoria hävdar han att Steiner skulle ha talat om "den 'germansk-nordiska underrasen'" i första föredraget och föredragsserien i sin helhet. I den reviderade inledningen har han ersatt "den 'germansk-nordiska underrasen'" med"de 'gemansk-nordiska' folken". Men han behåller resten av sin rövarhistoria. För mer om Staudenmaiers sätt att - så lite som möjligt - "revidera" sin ursprungliga rövarhistoria, se här.)

Staudenmaier är ett fenomen. Jag har personligen aldrig förr träffat på någon annan som under upprepad beskrivning av sig själv som "historisk forskare" så lättsamt ljuger människor rakt upp i ansiktet med ett leende (mellan raderna i vad han skriver). Att diskutera med honom blir - om man vet och påpekar att han inte talar sanning i vad han skriver - lätt en halvsurrealistisk upplevelse. Jag försöker därför undvika det nuförtiden efter att ha upplevt det ett antal gånger. Han är bara osannolik.

Hans sätt att använda sig av en (lätt påvisad) historieförfalskning som inledning till sin karriär som berättare av olika "historier" om antroposofin och antroposofer, hans sätt att upprepat med ordlekar och mentala rökridåer försvara historieförfalskningen ifråga under flera år när den påpekats, hans eget sätt att beskriva hur han ser på betydelsen av att det han skriver, när man läser det på internet, faktiskt är sant - ens enligt hans uppfattning, och vad han skriver i sin "nya" inledning till sin artikel, - allt talar för att han totalt saknar trovärdighet som "historisk forskare" om antroposofin, annat än som oförutsägbart upprepat otillförlitlig demagog och raffinerad propagandist, liksom att det nog finns anledning att - som en första bedömning - fråga sig i vilken mån man ens kan lita på ett enda angivet komma i vad han återkommande säger sig citera av Rudolf Steiner. 
 

YTTERLIGARE KOMMENTARER OM STAUDENMAIER OCH VOF

Du skriver också:

"En sådan fråga [Staudenmaiers dokumenterade historieförfalskning] ändrar dock inget när det gäller den totala bilden av Steiners rasism."
Naturligtvis gör det det. Den föredragsserie Staudenmaier säger sig beskriva med sin säljande historieförfalskning är ett av de två verk som utgör huvudargumentet för hans argument att Steiner skulle ha varit rasist. Att han inte ens lyckas beskriva det första föredraget i föredragsserien utan att hitta på en säljande historieförfalskning om det, eller - trots att han nu har skaffat och eventuellt läst föredragsserien i sin helhet - inte ens "lyckas" beskriva var den egentligen ägt rum, talar inte - för mig - för att han över huvud taget är trovärdig mer än som (o)sannolik ordvrängare i vad han hittar på om att skriva om den.

Du ger också som

"råd, att den som vill bedöma Nordwalls kritik får leta rätt på såväl hans som Staudenmaiers texter och läsa samtliga kritiskt, samt försöka göra en helhetsbedömning."
Det kan ju låta bra i teorin. Problemet är bara att det är så svårt att läsa och bedöma vad Staudenmaier skriver och skrivit på ett kritiskt sätt, eftersom det sannolikt är tämligen svårt för en majoritet av läsarna av vad han skriver att - utan stora ansträngningar - leta rätt och få tag på de källor han säger sig hänvisa till.

I några fall är det emellertid enkelt möjligt. Ett av dem gäller Steiners självbiografi, eftersom den finns tillgänglig i sin helhet online på internet (på engelska). För två exempel på hur Staudenmaier (tillsammans med en Peter Zegers) använder sig av självbiografin ifråga i sin argumentation - se här och här. Exemplen talar - på nytt - inte för Staudenmaier(/Zegers) som en pålitlig beskrivare av de källor han hänvisar till. 

Mina huvudsakliga kommentarer i allmänhet till de frågor Staudenmeir berör i sina skriverier finns länkade till från min sida om den lilla kombinerade kritik- och hattyp av grupp i Kalifornien, som utgör hans möjligen största beundrare, liksom på min mer direkta kommentarsida om Staudenmaier

För några synpunkter på den antologi med föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin, som du redigerade för utgivning i höstas, se en särskild sida på min sajt

Du skriver också om undertecknad:

"Han hotar hela tiden att gå till domstol, men det är bara tomma hot; han har mig veterligen aldrig gjort det. (Varje kompetent jurist skulle självfallet avråda.) För mig som är van vid att debattera med pseudovetenskapsmän är det här en känd taktik, men den är icke desto mindre otrevlig."
Jag har aldrig angett att jag skulle gå till domstol för att väcka åtal mot Staudenmaier för förtal. Svensk lagstiftning kräver nog att man själv är personligen förtalad för att det ska kunna vara aktuellt, och jag har aldrig vare sig övervägt eller påstått att jag personligen tänkt väcka ett sådant åtal.

Vad jag har gjort är att påpeka att det finns en del som talar för att det i Staudenmaiers första artikel som soloförfattare om antroposofin (den han inleder med ovan beskrivna historieförfalskning) skriver saker som faller under lagen om förtal. Vad jag åsyftade gällde bl a vad han skriver om naturläkemedelsföretaget Weleda. Har man väl uptäckt graden av Staudenmaiers lättsamma förhållande till sanningen i vad han skriver, när man börjar syna det lite närmare i sömmarna, framstår det möjligen inte som förvånande om han i förbigående gräver en del gropar - också juridiskt - för sig själv i förbifarten. 

Du skriver:

"Nordwall anser sig uppenbarligen vara Steiner-expert, kapabel att rätta andra forskares texter."
Du kan ha rätt i ditt tillrättavisande. Man kan möjligen råka ut för lite hybris när man har intresserat sig för någonting under 34 år och tro att man vet och kanske rentav har förstått någonting av det man intresserat sig för. 

Du påpekar också att du inte hittar någon publicerad artikel av mig när du söker i olika databaser, och att jag inte heller skrivit någon insändare eller artikel för din förenings tidskrift. 

Det första påpekandet skulle möjligen vara relevant för påpekandet av Staudenmaiers historieförfalskning om det krävts specialkunskap för att påpeka den. Nu gör det inte det. För att upptäcka den räcker det med att man läser Staudenmaiers artikel och börjar med undersöka om vad han skriver i inledningen om en hävdad källa stämmer med källan ifråga. Sen krävs det inte mer än enkel läseförmåga för att bedöma om vad han påstår stämmer med källan ifråga. Efter det får man väl säga att han faller för gott från den pinne han har placerat sig själv på. 

Vad gäller tidskriften för din förening: Om föreningen hade verkat vara mer än bara en missionerande förening med föregivet vetenskapliga argument för en strikt sekulärhumanistisk världsåskådning och dess tidskrift hade höjt sig någon grad över den nivå av i huvudsak ytlig retorik som karakteriserar ex vis Sven Ove Hanssons 1991 första gången publicerade artikel om antroposofin Is Anthroposophy Science? hade det kanske känts intressant. 

Jag kan inte riktigt säga att någonting av vad jag läst av vad föreningen omdömeslöst upprepat publicerat, propagerat och nu understöder av Staudenmaier som lätt upptäckbar opålitlig historieförfalskare, vad Sven Ove Hansson skrivit, även om han börjat närma sig vad som framstår som en samtalsbar ton under senare år, eller vad du skrivit i den här debatten har ändrat min grundinställning till föreningen som en föregiven förening för "Vetenskap och Folkbildning".

Istället har det bara bekräftat min bedömning att "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", du, Staudenmaier och Sven Ove Hansson med utgivningen av den antologi med föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin som du redigerat och föreningen utgett, och ditt sätt att som dess redaktör försvara den i den här diskussionen väl kvalificerar sig för titeln Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004.
 

anonym@fof.se 2004-02-24
(angivet av misstag.
Strax därefter korrigerat till
Sune Nordwall 2004-02-24)Efter ovanstående inlägg och korrigeringen av signeringen av det tog Forskning och Framsteg först bort diskussionen ur sitt internetforum, men fortsatte sen att publicera den, utan mitt inledande inlägg. För inläggen i kronologisk ordning, men utan fungerande länkar, se här.

Gå till
- Det första inlägget i debatten
- Jesper Jerkerts svar på det första inlägget, och
  ett svar på hans inlägg
- Jesper Jerkerts följande svar och en kommentar till hans inlägg
- Jesper Jerkerts följande svar och en kommentar till hans inlägg
- huvudsidan för sektionen om
  "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" på den här sajten