Välkommen till
BIET!
Sune Nordwalls hemsida


To English version

Jag är 66 år och bor i Stockholm. Under de senaste åren har jag bl a arbetat med att bygga två sajter om Waldorfpedagogiken, en (WaldorfAnswers) i samarbete med en amerikansk Waldorflärare, och en annan (Americans4Waldorf) i samarbete med också tre amerikanska Waldorfföräldrar.

VETENSKAPSBEGREPPET OCH 
POTENTIERINGSPROBLEMET
De senaste 35 åren har jag ägnat ganska mycket tid i perioder åt att bl a försöka förstå antroposofin och särskilt antroposofins förhållande till naturvetenskapen. Det har bl a lett till en artikel med en introduktion i ämnet om vetenskapsbegreppet (c:a 12 A 4-sidor).
      Även om den idag har några år på nacken (jag skrev den 1980) förefaller den fortsätta väcka en del intresse, med vågor av besökare från bl a Ostasien, med fram till för ett par år sedan totalt ca 260.000 besök sen den publicerades (statistik för sidan fram till dess).

CELLCYKELN SOM EN BILD AV KOSMOS´ UTVECKLING
Ett av Rudolf Steiners många originella förslag för undervisningen i waldorfskolor var att undervisa i cellbiologi ur ett vad han kallade "kosmiskt" perspektiv. Det kan ju låta tämligen far out men är det inte riktigt om man ser närmare på exempelvis cellcykeln hos eukaryota celler.
      Ett litet bidrag till ämnet finns på denna site. Undersökningar av - inte det generella mönstret i sig i processen - men av några av de mekanismer man kan finna som beledsagare av processen, ledde för några år sen till ett av nobelprisen.

VAD ÄR WALDORFPEDAGOGIK, EGENTLIGEN?
Vad är Waldorfpedagogik, och vad står den för? Här kan du läsa mer om det på huvudsidan på en engelskspråkig sajt, som jag byggt tillsammans med en amerikansk Waldorflärare.

VAD ÄR ANTROPOSOFI, EGENTLIGEN?
Huvuddelen av artiklarna på den här sajten är skrivna utifrån ett försök att förstå det som kallas "antroposofin". Men vad är "antroposofin" egentligen? En avdelning på den här sajten försökter ge en kort bild av av den. Två sajter som annars ger en introduktion till ett antal aspekter av antroposofin är Antroposofi.info och Järnabron

"FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING"
- en kritisk granskning
En förening, som kallar sig "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", gav under senhösten 2003 gett ut en liten antologi om antroposofin med artiklar i huvudsak hämtade ur föreningens tidskrift, "Antroposofin - en kritisk granskning". Antologin, som förespeglas vara ett antal vetenskapliga beskrivningar och kritik av antroposofin, har redigerats av en Jesper Jerkert, ordförande i föreningen mellan 2004 och 2008, som efterföljare till Dan Larhammar, föreningens föregående ordförande.
      Antologin inleds med ett bidrag som säger sig beskriva "Antroposofins kunskapssyn". Den är skriven av en av de centrala grundarna av föreningen 1982, Sven Ove Hansson, som idag kan kalla sig professor vid filosofienheten vid KTH i Stockholm. Artikeln är en något bearbetad version av en artikel av Hansson, publicerad 1991 i en österrikisk tidskrift, "Is Anthroposophy Science", samma år han doktorerade.
      För en analys av den i antologin bara något redigerade artikeln i sin ursprungliga form, se "Is Anthroposophy Science?" - commented. Av en professor vid en filosofienhet vid en högskola hade man kanske kunnat hoppas på något intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Men man får väl säga att en närmare analys av artikeln i förhållande till de källor han refererar till, som grund för sina synpunkter, tyvärr visar att artikeln karakteriseras av dåliga källstudier och till stor del ytlig retorik, på ett sätt som berövar den huvuddelen av dess möjliga vetenskapliga värde som analys och beskrivning av antroposofins kunskapssyn.
      Antologin avslutas med ett bidrag med titeln "Antroposofi och ekofascism" av en dokumenterad historieförfalskare vid namn "Peter Staudenmaier". Artikeln publicerades första gången av föreningen 2001 i dess tidskrift, och den publiceras också sen länge av föreningen på dess internetsajt.
      För en analys och dokumentation av Staudenmaiers sätt att arbeta som historieförfalskare, se "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", en historieförfalskning och en historieförfalskare - en kritisk granskning.
       Min analys och kritik av det sätt Staudenmaier inleder sin artikel med en osann och demoniserande beskrivning av första föredraget i en föredragsserie av Rudolf Steiner 1910, som en föredragsserie för att sprida en protonazistisk ideologi har ådragit mig rabiat och omfattande kritik och delvis förtal på ett antal sidor på internet.
       De som ligger bakom den är i huvudsak människor som från rationalistiska och missionerande sekulärhumanistiska utgångspunkter är upprörda över antroposofin och waldorfpedagogiken och kritiserar dem på internet. Ett antal är sannolikt medlemmar i den grupp som Staudenmaier med sin artikel med orätta är skriven för att hetsa upp mot antroposofin. Några - pratsamma - framstår som psykiskt störda.

      Det mål föreningen anger som sitt ändamål är föredömligt, om än inte så enkelt som det till en början kan förefalla om man försöker tränga in i komplexiteten i begreppet "vetenskap", vilket framgår av en analys av det ur ett längre historiskt perspektiv.
      Det gör det desto mer beklagligt att man vid en närmare granskning av antologin och flera av bidragen i den nog måste konstatera att de kvalificerar "Föreningen Vetenskap och Folkbildning", Jerkert, Hansson och Staudenmaier som de främsta kandidaterna till den titel "Årets Pseudovetenskapliga Förvillare." (för 2003 och 2004), som föreningen annars själv brukar dela ut till vad man ansett vara särskilt dåliga företrädare för ett vetenskapligt förhållningssätt under året.

NÅGRA LÄNKAR till andra ställen på www som behandlar eller anknyter till naturvetenskapliga frågor ur ett antroposofiskt perspektiv finns på en särskild sida.

ETT ANTAL andra sajter har lagt upp länkar till den här sajten eller särskilda artiklar på den har sajten. De jag hittat finner du här.

GLOBALISERINGEN AV VÄRLDEN blir alltmer tydlig. I takt med det har ett antal olika institutioner byggts upp, delvis sedan 1800-talet, som uppfattar sig som ansvariga för att hantera denna globaliserade värld ur ett mer långsiktigt perspektiv. En annan särskild sida försöker förmedla en bild av dessa institutioner ur deras eget och några av deras kritikers perspektiv.

OM DU har några synpunkter på artiklarna är jag naturligtvis intresserad av dem. Hör gärna av dig till

Min postadress är
Albygatan 135 B, 172 63 SUNDBYBERG

Tack för ditt besök!

© Sune Nordwall 1998-2017 för allt personligt material på den här sajten.