Antroposofin är en andligt orienterad filosofi och verksamhet som utgår ifrån och sätter människan i centrum, oberoende av ursprung, kön eller religionstillhörighet.

Den återspeglar och talar till våra grundläggande andliga och konstnärliga behov som människor, vårt behov att förhålla oss till världen utifrån en vetenskaplig grundhållning och vårt behov att utveckla ett förhållande till världen i fullständig frihet och på bas av helt och hållet individuella omdömen och beslut.

Man kan urskilja fyra grundläggade aspekter av antroposofin.
 

EN FRIHETSFILOSOFI


Antroposofin är en andligt orienterad filosofi, som huvudsakligen i sin första form utvecklades under slutet av 1800- och början av 1900-talet av Rudolf Steiner (1861-1925). Den föddes ur en filosofi om varje människas möjliga frihet, oberoende av ursprung, religion eller kön. Denna frihetsfilosofi utgör antroposofins kärna.
 

EN KUNSKAPS- ELLER FORSKNINGSVÄG


Antroposofin är också  en kunskaps- eller forskningsväg, utvecklad på bas av den idealistiska  europeiska filosofiska traditionen med rötter hos Aristoteles, Platon och Thomas av Aquino. Den definieras i första hand av sin forskningsmetod och i andra hand  av de möjliga erfarenheter och kunskaper den leder till vad gäller människans och världens ursprung och utveckling.

Den centrala organisationen för utvecklingen av denna forskning i samband med antroposofin är en Fri högskola för andlig forskning, med ett centrum i Goetheanum i Dornach, Schweiz.

För mer om antroposofin som förståelse av människan och världen, se

För en diskussion av några aspekter av förhållandet mellan antroposofin och naturvetenskapen ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, se "What is Science" av undertecknad (Sune Nordwall)
 

ETT RENT MÄNSKLIGT SOCIALT SÄLLSKAP MED ANDLIG INRIKTNING


Antroposofin är också en impuls att vårda det själsliga livet hos den enskilde och i samhället, d v s att bl a utveckla ett rent mänskligt intresse för andra människor, oberoende av deras ursprung och åsikter.

Den grundläggande organisationen för det är Antroposofiska Sällskapet, som finns dels som ett världsomfattande sällskap, dels som antroposofiska landssällskap och antroposofiska grupper på saklig grund. I Sverige finns ett antroposofiskt landssällskap, öppet för alla, oberoende av ursprung, nationalitet, eller trosuppfattning.

För mer, se


PRAKTISKA VERKSAMHETER


Och antroposofin har också ett antal möjliga praktiska konsekvenser och tillämpningar, utvecklade av dotterrörelser till antroposofin. De mest kända är biodynamisk odling, Waldorfpedagogik, antroposofisk läkepedagogik och antroposofisk medicin.

Den grundläggande organisationen, som ursprungligen bildades för att vårda och utveckla samarbetet mellan organisationer, företag och institutioner baserade på antroposofin är föreningen "Allmänna Antroposofiska Sällskapet" med ett centrum i Dornach, Schweiz.

Det har dock sen 1925 istället i huvudsak kommit fungera som en ställföreträdare för "Antroposofiska Sällskapet" som världssällskap. Idag finns bara ett Council of Anthroposophical Organisations i USA, som fungerar på det sätt "Allmänna Antroposofiska Sällskapet" ursprungligen var upplagt att fungera.

För mer om Waldorfpedagogik, se

För mer om biodynamisk odling, se För mer om antroposofisk läkepedagogik, se För mer om antroposofisk medicin, se Se även: För huvudsidan på den här sajten, se här

Webmaster: Sune Nordwall
Epostadress: ..